Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Новини


ОТНОВО КРУПНА ПРОДАЖБА

На 27.02.2019г./сряда/ от 9,30ч. ще се проведе 42-то заседание на Общински съвет Средец. Предварителният дневен ред е от следните 17 докладни:

Предстои да се приемат годишните отчети за 2018г. на дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетните и непълнолетните; изпълнението на плановете за енергийната ефективност и изпълнението на програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници.

Ще се удължи с още 10 години срока за учредяване право на безвъзмездно ползване на местната структура на Агенцията за социално подпомагане върху третия етаж от сградата на улица ,,Лиляна Димитрова’’ N:1, където се помещава и към настоящия момент. Има още две докладни свързани със социалните дейности в общината. Едната е относно закупуване на нов автомобил за Социалния патронаж, като 90% от стойността/30000лв./ ще е с външно финансиране. Другата докладна е свързана с кандидатстване по проект за ‘’Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ’’като финансирането е изцяло от външни източници.

Във връзка със заявен интерес за ползване на градския ни стадион от бургаския футболен клуб ‘’Звезденбург ’’ ще се наложи обсъждане и приемане на добавки в Наредбата  за местните такси и цени на услуги касаещи цените за футболни срещи, тренировки и други спортни мероприятия, съответно 380лв, 150лв и 100 лв. съгласно първоначалното предложение на кмета на общината. Не сме компетентни да коментираме тези цени, но се надяваме, че г-н кмета като футболен деятел е наясно с материята. Все пак ще си позволим да адмирираме начинанието, защото до настоящия момент градския ни стадион генерираше основно бюджетни разходи.

Една от точките в дневния ред е свързана с определянето на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд, предназначени за общо и индивидуално ползване на собствениците и ползватели на животновъдни обекти за пасищно отглеждани животни. След като комисия разпредели площите кметът на общината ще сключи договори кандидатите при наемна цена от 9лв/дка. Срокът на действие на тези договори съгласно проекта за решение е от 5 до 10 стопански години. Не е ясно защо не се конкретизират точно годините/5, или10/ на действие на тези договори, а се дава възможност на кмета за произволна субективна преценка в случай, че липсват допълнителни аргументи. Под въпрос е и дали наемната цена е съобразена с факта, че повечето от въпросните собственици и ползватели на обекти са бенефициенти за подпомагане по схеми и мерки, както и дали в договорите присъстват клаузи за актуализиране на финансовите параметри.

За село Гранитец предстои Общинския съвет да одобри отказ от закупуване на имот предвиден за строеж на улица по устройствения план. За закупуването на въпросното малко имотче от 540 кв. м. е необходима дребната сума от 540лв., тоест по левче на квадратен метър, които общината ни няма намерение да дава и собственика ще го продаде на трето лице след гласуване на отказа. На пръв поглед не си струва да коментираме тази дребна сделка, но тя ни навежда на принципния извод, че местната ни власт няма изобщо идейната нагласа да придобива собственост и да строи улици в селата. Това обаче за ПРОДАЖБИТЕ не важи, те са ОСНОВНИЯ ПРИОРИТЕТ на настоящото ни вече осемгодишно управление, което може и по-дълго да стане и окончателно да завърши напредващата с ускорени темпове декапитализация на общината. И това ще го докажем с нови факти, като започнем от по-малките предстоящи продажби и завършим с крупните. Две общински жилища в с. Дебелт ще бъдат предоставени за продажба на досегашните им наематели. Те са с площ между 40 и 45кв. метра и стойности от порядъка на 3000лв. Вероятно и състоянието им ще подобаващо лошо предвид цените им, но все пак не са ли твърде ниски въпросните цени? В тези два случая цените гласувани от съвета са окончателни и продажбата не минава през търг. За урегулиран поземлен имот в с. Суходол с площ 880кв.м., в това число застроени 325кв.м., предложената от администрацията цена е 12830лв. И в този случай въпросите са подобни на предните два. Разликата е само, че тази продажба ще мине през тръжна процедура.На пет общински поземлени имоти, ниви 7-ма категория край с. Варовник предстои да сменят собственика си. Общата им площ е 7,263 дка, при предложена начална тръжна цена 1320лв., или средно 181,74 лв./дка.  Администрацията е повдигнала сумарната цена на имотите с 207лв. спрямо експертната, което е цели 18% и въпреки това стойността е смешно ниска дори и за ниви 7-ма категория.

За накрая оставих черешката на тортата в продажбите, най-голямата от тях, не просто голяма, а много голяма! Отново се връщаме в с. Суходол, но този път в землището му, след заявка на досегашния арендатор е предложена продажба на  крупен комасиран имот в местността ‘’Блока’’ с площ 747 дка. Експертната оценка е 447900лв., или средно 599, 77 лв. на декар. Такава е и цената предложена от администрацията, която срамежливо се е отказала от възможността да увеличи стойността спрямо оценката. Защо ли? Друго озадачаващо в тази докладна е, че на въпросната нива не е посочена категорията, отново защо ли? Точно 6 месеца след неуспялата продажба на драчевските орехи за втори път се сблъскваме с крупна продажба на комасиран общински имот. Явно г-н кмета, притиснат от безпаричието въпреки прехваления му ‘’голям ’’ бюджет за тази година усеща във врата си дъха на ‘’кредиторите’’ към които общината има просрочени задължения. Ножа е опрял до кокала и общинските сметки може да бъдат блокирани, оттам заплатите на верните му служители, оттам и загубата на жадувания трети мандат. И понеже е бил много щедър с нашите общински пари, както и много ‘’мъдър’’ управник, той стига до ‘’умното’’ решение да продава, единственото което му се отдава наред с усвояването!! Такъв си е наш Бачо кмета, такъв ще е и още 10 мандата да изкара и до 100 годин да я докара. Друго интересно в предложената суходолска продажба е че тя много си прилича с неуспялата драчевска и по още едно нещо освен исполинските си размери. И тука се сблъскваме с инвестиционно намерение на инвеститора за ‘’създаване на трайни насаждения’’. С тези овощни градини, общината ни на райска градина ще замяза, само дето в нея може и да не остане нито един Адам и нито една Ева! Като оставим черния хумор настрани остават съществени въпроси. Първо, каква е пречката арендаторът да си изпълнява инвестиционните намерения по силата на арендния договор без да се налага продажба на имота. Второ всеизвестен факт е, че земята в землището на с. Суходол е една от най-плодородните в нашата община и цени от порядъка на 600лв. са минимум двойно по-ниски от реалните пазарни цени за подобен тип атрактивни площи, при това и не на последно място става въпрос  за комасиран имот! Самият факт, че името на местността, в която се намира въпросния имот е ‘’Блока’’ подсказва, че тази земя е вече ползвана за стопански цели, а не е неразработен терен. Фигуративно казано, кмета отново подхвърля на Общинския съвет поредния ‘’горещ картоф’’, а ние избирателите може само да се надяваме, че избраниците ни няма да се подадат на лобистки влияния и натиск.

Трайните насаждения, в коментираната по горе докладна не са единствените в предстоящата сесия. И на нея ще се връщаме отново и отново на ‘’Драчевските орехи’’. Цели три пъти в цели три докладни обединени под единен общ знаменател. Те са и първите три в проекта за дневен ред. Отново ще се разглежда искането на драчевския арендатор Агро-лес ЕООД за анексиране на договора с добавка към предмета му ‘’и други черупкови насаждения’’ /бадеми/. На предната сесия докладната бе отложена за ново разглеждане основно поради предложението на г-н Гърков към договора да се включат допълнителни клаузи за предпазване от сеч на живите орехови дървета, както и санкции при неизпълнение клаузите по договора от страна на арендатора. Това, както изглежда е на път да не се случи, защото кмета с вече станалия му пословичен инат представя проекто-решението отново в същия вид и от него става ясно, че не възнамерява да променя останалите клаузи по договора освен поисканата от арендатора. Нещо повече той е решил да изсече всички орехови дървета върху площ 1107дка и да усвои 5770 кубика орехови дърва, позовавайки се на проектираните горскостопански мероприятия за 10-годишния период от 2011г. насам. Изумяваща е логиката на г-н кмета! От една страна проектирането на въпросната сеч е от 2011г., а през 2012г. той сключва договор за аренда с предмет ‘’поддържане и възстановяване на ореховите насаждения’’ без тогава да се съобразява с въпросното проектиране и планиране. През следващите години сключва допълнителни два такива договори със същия арендатор отново без да се съобразява с планирането. А сега изведнъж се е ‘’изпопритеснил’’ и решава да изпълнява планираната сеч и да оголи изцяло територия над 1000дка, която впоследствие да бъде засадена с бадеми. И за целта внася другите две докладни свързани с орехите в с. Драчево, едната е съвета да одобри сечта и промяната в плана за ползване на дървесината, а другата за гласуване на залесяването с бадеми.Отвсякъде е видно, че това е поредния тарикатлък на кмета, поставил се изцяло в угода на арендатора. За пореден път не са последователни и действията на арендатора! В заявлението си преди януарската сесия той твърди, че бадемите изцяло си пасват с орехите като смесени насаждения и предвид редките схеми не е пречка в междуредията да се садят бадеми. Същото твърди и кмета в първата си докладна относно искания анекс. А сега месец след това изведнъж орехите взеха да пречат и трябва да се изсекат изцяло. Погнусяващ е факта в поднасянето на информацията за намеренията на кмета и арендатора пред Общинския съвет на принципа ‘’на час по лъжичка’’! Още повече в случая както винаги аз и колегите сме твърдели: Няма никаква пречка да се изпълняват арендните договори и инвестиционните намерения на арендатора без да се посяга на здравите орехови дървета. И не на последно място въпросния арендатор е ползвал 4-годишен гратисен период за възстановяване на изсъхналите орехи, без да възстанови почти нищо и без да плаща на общината през този период. За да се разбере дълбочината на будалкането трябва този проблем да се разглежда не на парче, а в ретроспекция.  Това е втория ‘’горещ картоф’’ подхвърлен на съветниците на предстоящата сесия, наред с крупната суходолска проекто-продажба!

Средко Нашев

Дата: 21.02.2019г.

 

 видяно 55570 пъти
назад

Коментари

.
Помага срещу загубата на коса > bit.ly/2NuCrhl


Вече и на г-жа Станислава не и се пише. Изтървахме я тая наша кауза!

Дядо Иван
Не само мъка но и жална ни майка чедо. Да гледаш с очите как всеки ден се разграбва трупането с годините и как всеки докопал се до властта гледа само тумбака си и джеба и не сака да пущи кокалу. Нема веке таквис хора кат Левски и Ботева да милеят за народу а са се навъдили само търгаши и мошеници що милеят само за милиони. Мъка, мъка чедо.

вестникар
Кой ще е ръжена на 27.02.?

Журналист
Заглавието е грешно. Трябваше да напишете : Отново крупна кражба!


Мъка. Мъка Мъка. Мъка До испанеца Елате и гласувайте! Без значение за кой кандидат точно. Просто гласувайте! Защото ако българите не гласуваме, пак циганите ще определят крайния резултат от вота. А ние ще седим и ще рИвем... питане Това сайтче - много пасивно ве! Що така? Нищо не се случва в Средец, ли? Или вашия журнал за публицистика, сатира и обзор старада от творческа немощ?? Тук, в Испания, далеч от родното място, нас ни мъчи носталгия. Та, разчитахме на вас да ни осведомявате, познати имена да споменавате, да сме в течение така да се каже. Избори предстоят, ще речем да си дойдем да гласуваме, как да се ориентираме? Кои са претендентите за градоначалници, кой може да свърши работа и прочее... Културната програма на Бургас, доколкото ни интересува, ние я научаваме от бургаските сайтове. Информирайте ни в Средец как са работите! Върви ли на оправяне града, или и той - като бившите казарми и завода за пластмаси?! Има ли будни българи, или циганите пак ще оформят изборния резултат? Питам за да знам - струва ли си да водя децата на неделно училище, да учат граматика и майчин език, или наблягат на испанския и английския. То без туй, ако ги навия някой ден да се върнем в Средец, тяхната носталгия ще е по Испания и Барселона! Ох, мъка...

пг
https://touch.facebook.com/groups/search/?groupID=179314935439485&query=дамбулова&ref=content_filter&tsid=0.7469779434613883&source=typeahead


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9340 пъти