Електронен журнал за публицистика, сатира и обзор

Обзор


ОРЕХОВ ОБЗОР: АРЕНДАТА

Историята започва през втората година на първия мандат на кмета Иван Жабов. По искане на заявителя Агро лес ООД кмета Жабов внася докладна за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години на 1047,367 декара общинска горска площ, засадена с орехи. С решение на Общинския съвет N: 124/25.04.2012г. внесената докладна е приета, при гратисен период от 4 години, през който арендаторът не дължи арендни вноски по договора, от 5-та до 7-ма година дължимата вноска е 30лв/дка, а за останалия период 45лв/дка. Проведена е тръжна процедура, спечелена от заявителя и с него е подписан договор N: 13/21.05.2012г.

В началото на 2015г. арендаторът иска от общината договаряне на още 63.564 дка, заета с орехи. Този път новата докладна за сравнително много по-малка площ от предходната предизвиква дебати в същия общински съвет приел безпроблемно първата докладна от 2012г. Стига се дотам, че тя е разглеждана на две поредни заседания на съвета. Първото е на 25.03.2015г, а второто на 29.04.2015г. Основната част от дебата в първото заседание изнасят трима общински съветници от три различни политически формации. Това са господата Димитър Янков/СЕК/, Ненчо Ненчев/РЗС/ и Георги Вълчев/ГЕРБ/. Тримата правят оглед на състоянието на имотите, обект на предходния договор и новозаявените. Г-н Янков е горски инженер и предполагаемо е наясно с това, което коментира на заседанието. Според неговите твърдения за периода от началото на арендния договор е извършвана само поддръжка, изразяваща се основно в почистване, но залесяването на нови орехи е само върху площ около 30 дка при обща площ от над 1000 дка. Според него арендаторът не изпълнява коректно предмета на договора за възстановяване и създаване, което е основание за преразглеждане на гратисния период по стария договор и предстоящия нов, като гратис по арендата да се отчита само за площта на новосъздадените насаждения, а не върху цялата площ. Допълнителният му мотив за това са и получаваните от арендатора немалки европейски субсидии за подръжка на площта заета със стари залесявания от орехи и лешници. Той е подкрепен от г-н Ненчев, който освен това протестира пред администрацията, че не е представила проект за новия аренден договор. Администрацията отговаря, че новия договор е същия като стария, но разглеждането на докладната е отложено до представянето му. Това се случва още на следващата сесия, на която в представения от кмета нов проект за решение гратисния период е отпаднал. С това индиректно се признава както от арендатора, така и от кмета, че инж. Янков е бил прав. Началните тръжни цени са 27,00 лева/дка от първата до четвъртата стопанска година, от 5-та до 7-та години 30,00 лева/дка, а за останалия период 45 лева/дка. Общинският съвет гласува решението без дебати. Въпреки, че е извоювал частична победа инж. Д. Янков гласува ,,против’’ с обяснение на отрицателния си вот, че не е преразгледан гратисния период по предходния договор за над 1000 дка, по който е възстановена и залесена минимална площ от 30 дка. Фактически той е единствения който гласува против. Г-н Янко Германов/съветник и в този мандат/ също не подкрепя докладната гласувайки ,,въздържал се’’.

Сагата продължава и през втория мандат на г-н Жабов. На заседанието под N: 13 проведено на 26.10.2016г. се разглежда ново искане на арендатора за трети договор, този път върху площ 58,5 дка също за период от 20 стопански години. Обсъждането преминава без съществен дебат освен размяната на доуточняващи реплики между съветника г-н Живко Гърков/НФСБ-СЕК/, г-жа Юлия Иванова и адвокат Ирина Камбурова. В проекта за решение не се предвижда гратисен период и цените са леко завишени. Началните тръжни арендни вноски са 30лв/дка от първата до четвъртата стопански години, 33лв/дка от 5-та до 7-ма години и 50лв/дка за останалия период. Решението под N: 225/26.10.2016г. се приема, само г-н Гърков е ,,въздържал се’’. Третият  договор със същия арендатор е N: 19/29.12.2016г. В приложения към решението проект на договор финансовите параметри не са отразени, нито периода на стопанската година. Предполагаемо той е от 1-ви октомври на текущата година до 1-ви октомври на следващата, както е съгласно Закона за арендата в земеделието. Интересно в случая е дали вноската за периода 01.10.2016г - 01.10.2017г. е внесена до 10 число на месец октомври 2017г, както е по силата на гласувания проекто-договор, или арендаторът я е счел за недължима предвид факта, че договорът е сключен през месец декамври 2016г. и от въпросната стопанска година се губят ,,цели’’ три месеца. Разбираемо в случая става въпрос за нищожните 58,5 дка умножени по 30 лв/дка равно на 1755лв. И все пак дали те са платени е най-малко въпрос на коректност от страна на арендатора.

Арендата по втората и третата сделка върху площ 122,064 дка е едва 10 % от общата площ на трите сделки - 1169,431 дка. За останалите 90% в размер на 1047,367 дка по първата сделка общината губи в годишен размер сумата от 30лв/дка по 1047,367 дка равно на 31 421 лв, или 125 684 лв. за целия четиригодишен гратисен период. Тука, понеже сме почтена медия ще отразя и едно обстоятелство в евентуално намаление на тази сума, като приспаднем реалните залесявания на орехови и лешникови дръвчета от арендатора, за които инж. Янков не възразява, че трябва да има четиригодишен гратисен период след създаването им. Ще дадем думата на Арендатора:

Същият отправя искане, на основание на което кмета внася докладна, разгледана от Общинския съвет на сесията през месец април тази година. Искането ще разгледаме по-долу. Преди това ще анализираме някои твърдения на Арендатора. В тази докладна той заявява, че е арендатор на 1060, 864 дка в землището на с. Драчево. По нашите сметки, цифрата е както вече казахме  1169,431 дка, но няма да издребнявам за някакви си 108,567 дка по-малко, които арендаторът е изпуснал от сметката. Човекът борави с големи цифри и плюс, минус 10% са незначителни за него. Ще ви докажа, че така стоят нещат и с направеното от него залесяване. Той твърди, че е засадил 2500 бройки орехови и лешникови дръвчета. Както проверихме от всезнаещия чичко Гугъл, според различните видове, сортове и схеми, на декар се засаждат между 10 и 30 броя орехови дръвчета, а при лешниците около 50. Нека вземем сега средната норма 20 бр. в декар за ореха и ще получим, че с тези 2500 бр. са засадени 125 дка. Ако са изцяло лешници декарите съответно са 50. Понеже са от едните и другите, и неизвестно колко от всеки вид, ще се спрем на кръглата цифра засадени 100 дка. Това в проценти спрямо площта на първия договор 1047,367дка, в който е заложен гратисен период е по-малко от 10%, но нека са толкова. Само за тези 100 дка арендаторът е заслужавал гратисен период и то според годината на създаването на всеки декар от тези сто. За което е трябвало общинска администрация да осъществи контрол, а не сега да гадаем 100 ли са декарите, повече ли са, или по-малко и кога са засадени. Но дори и да са 150, или даже 200 това не променя нещата съществено. Общината е ощетена с минимум 850 дка по 30лв. на година, или за целия четиригодишен гратисен период със сумата 102 000 лв. Това при положение, че вземем на доверие думите на арендатора за чиста монета, в противен случай сумата е по-голяма. Обичайно хората имат манталитета да се поизхвърлят, когато става въпрос за свършена работа и лична изгода. Но нашият кмет е щедър човек що се отнася до обществени средства. Той спестява на арендатора въпросните плащания, почерпил го е значи с обществени пари, а дали той му е върнал жеста, остава ни само да предполагаме?

В същата тази докладна арендаторът твърди, че насажденията по арендата са сертифицирани за биологично производство и дружеството е поело ангажимент по мярка 11 ,,Биологично земеделие’’, мярка 10 ,,Агроекология и климат’’ и ,,Зелени плащания’’ към Държавен фонд ,,Земеделие’’, като след приключване на срока на поетия ангажимент дружеството има петгодишен период за устойчивост на инвестицията. Арендаторът говори само за ангажименти, срокове и мерки, но естествено забравя да каже, че тези ангажименти са подплатени със значителни финансови плащания по съответните мерки, нито говори за размера им. Защо ли пък трябва да ги знаят общинските съветници, че да вземат да му правят сметка на парите, и да ги сравняват с арендните вноски по договорите. Но ние ще се опитаме да я направим въпросната сметка на ,,срамежливия’’ арендатор. Нормативната база за мярка 11 е Наредба № 4, според която в нашия случай за тригодишния период на преход към биологично земеделие подпомагането е 736 евро/ха, а впоследствие 557 евро/ха. За мярка 10 по Наредба № 7 плащанията са в размер на 156 евро/ха. А директните зелени плащания са 60 евро/ха. Значи за първите три години 952 евро/ха, което е 190 лв/дка годишно. За следващите е 773 евро/ха, или 154лв/дка годишно. Сега ще направим обща сметка спрямо декарите на арендата. Ще пенебрегнем втората и третата аренди, понеже са по-късни и върху малки площи и ще базираме изчисленията си върху цифрата от първия договор в размер на 1047,367 дка. От тук следва че за първите три години Арендаторът е получил: за 3год. по1047,367 дка по 190лв/дка равно на 597 000 лв. Тъй като сделката е от 2012 г. ще смятаме още две стопански години:  2год. по 1047,367 дка  по 154лв/дка равно на 322 580лв. За 5-годишния период само от първия договор Арендаторът е получил близо 920 000 лв. от субсидии. Сега нека се опитаме да изчислим разходите, по поддръжка, възстановяване и създаване. Разходите за почистване и кастрене са основно първата и частично втората година. Нека дадем средна цена от 20 лв на дка годишно, т.е. 40лв. за двете: 1047,367 по 40 е равно на близо 42 000 лв. За оран /ако изобщо е правена/ веднъж годишно в междуредията нека са 50% от общата площ се получават: 525 дка по 10лв/дка по 5 год. равно на близо 27 000 лв. Цена за закупуване и засаждане на въпросните 2500 дръвчета: на 1 фиданка при  цена 20лв. и засаждане 5лв. се получават близо 63 000лв. Обща сума на разхода възлиза на 132 000 лв. Разработката ни е на цени над средните. Едва ли арендаторът ще може да докаже по-голяма сума, освен това е възможно разходите за създаване, които са най-големи, частично да са допълнително покрити от Фонда. Да не забравяме също, че колкото и да са стари/?/ старите дървета те все пак нещичко са плододавали. В сесията стана ясно, че средната им гъстота е 10 броя в декар. Вероятно всяко едно от тези 10 дървета е давало средно поне по 1 кг орехи/или лешници/, което е 10кг/дка или 10 тона годишно. За 5-те години - 50 тона. Цената на орех с черупката е минимум 4лв/кг /за лешници е повече/ и то ако не са био, каквито арендаторът твърди, че са. Но нека са 4 лв/кг, откъдето следва, че от продажбата им са получени 200 000 лв. Крайната равносметка от приходи и разходи е сумата от 988 000 лв. печалба за Арендатора за 5 годишен период. Истинската може да е и повече. Отговорете си сега, как няма да иска да закупи тези 1170 дка по арендните договори плюс още 630 дка отгоре, общо 1800 дка за цена 700 000 лв. Просто вече е натрупал  достатъчно пари от тази общинска собственост, почти нищо не е платил на Общината и желае да се откачи от последващите по-високи плащания по арендните договори след изтичане на гратисния период за 90% от площта, като я купи на безценица. Тука е мястото да кажа, че г-н Димитър Янков може формално да е бил прав относно новите залесявания, но няма да се съглася с него, че изобщо при каквито и да било условия е морално да се дава гратисен период на инвеститор, който е получавал европейски и държавни субсидии в такива размери. Дори и при наличие на нормативни текстове в тази посока, видно от Протоколите на заседанията от  25.03. и 29.04.2015г. Моят ценови анализ разбира се няма претенциите на точна количествено-стойностна сметка. Арендаторът може да възрази, че правя сметки без кръчмар, но ако не си направим личната сметка, всеки кръчмар може да ни одере кожата! Разбираемо няма как по друг начин да я направим без съответните фирмени счетоводни документи, които Арендаторът спестява на Общинския съвет въпреки въпросите в тази посока. Но дори и да им ги представи след тази публикация дълбоко се съмнявам, че няма да са манипулирани и в пълнота. Сигурно обаче е едно, че НАШАТА Община не е получила дори 10% от реалната печалба на Арендатора, който много добре си е направил своята сметка без кръчмар, докато Собственикът е спал. Изключено ли е да е бутнал на някой под масата тези проценти, незная? В тази връзка е уместен и въпроса: Защо Общината при нейния ресурс от назначени хора за какво ли не, в т.ч. и двете общински предприятия, не се е опитала да получи дивидентите от субсидии, а се е задоволила с трохите от арендата.

А сега, какво е искането на арендатора по тази докладна от 16.04.2018г. Той заявява отпадане на текст от договорите за аренда, а именно: ‘’В случай на депозирано искане в Община Средец за покупка на недвижим имот – обект на настоящият договор, АРЕНДОДАТЕЛЯТ се задължава в писмена форма, в срок 7 дни от депозиране на искането, да уведоми АРЕНДАТОРА за провеждане на процедура по покупко-продажба на съответния недвижим имот и евентуално прекратяване на договора относно продадения имот, след изтичане на съответната стопанска година’’. Без дебати е прието решение на Общинския съвет и текстът отпада от трите договора. Само трима общински съветници гласуват докладната с ,,въздържал се’’, това са господата Янко Германов и Румен Чанков от БСП, и Живко Гърков/НФСБ-СЕК/, останалите присъстващи са ‘’за’’. Тази докладна е важна и с факта, че в нея са посочени номерата и датите на трите договора за аренда. Чрез тях се върнах назад във времето с опит да разплета в ретроспекция този полит-икономическо-спекулативен пъзел. За въпросните подписани договори и при какви реални условия са подписани не мога да ви кажа. Същите липсват в сайта на Общината и въпреки щателното претърсване, не бяха открити. Вероятно изобщо не са публикувани. Съмнявам се дали и на съветниците са предоставени. Твърде е възможно да се окаже, че даже са подписани при условия, противоречащи на взетите от Общинския съвет решения. Г-н Жабов и преди е показвал пренебрежение към подобни ,,подробности’’. А какво е платено по тях ли? Казва ли ти някой, а и смее ли някой да попита? Все нещо на някой е плащано!

Питайте дами и господа общински съветници, и гласувайте информирано, защото иначе рискувате волно или неволно, да обслужите нечий нездрав частен  интерес и да направите реалност желанието на поредния "пишман" инвеститор за бърза и лесна печалба на гърба и за сметка на вашите избиратели! Писах това и за ваш ориентир. Питайте и мислете!!

Сега на фона на заявената от Арендатора покупка през миналия месец, нека заедно си отговорим на въпроса, защо е искането му от тазгодишната априлска сесия за отпадане на текста от договорите? Ако читателите се затруднят с отговора, ще го прочетат в продължението. Приказката ще става все по-интересна, макар да не е от 1001 нощ!

Шехерезада: От мен и колегите Честито Рождество Богородично!

 

 

08.09.2018г.видяно 56471 пъти
назад

Коментари

Комшу
Има и такива където всеки път колата им е пред непрекъснато в Средец вече може и без кола да са но не пътуват сем Стойчеви ама пари и трябват на госпожата и на тях остана.Долна комплексарка

Комшу
Има и такива където всеки път колата им е пред непрекъснато в Средец вече може и без кола да са но не пътуват сем Стойчеви ама пари и трябват на госпожата и на тях остана.Долна комплексарка

Така е
Прав си. И съветниците се изнесоха от Средец. Я да ги сметнем. Ж. Гърков, Т. Тодорова, П. Джермов, П. Колеолов, М. Пенев, М. Джермов, А. Колеолова, Т. Георгиева, Д. Цъцаров, Р. Чанков...и това са живеещите в общината. За д-р Джермова не е съвсем ясно. Останалите- в Бургас. И кога идват на комисии и на сесии...един господ знае!

ХХХ
Те и повечето съветници вече там живеят. На сесията гласуваха пари за пътни от Бургас и на Светла Джермова. Абе Светле не ти ли стигна съветническата заплата, че и тия пари да искаш? Вярно не си единствена, но и ти ли трябваше да се излагаш? Остава и на тебе Жабов де е сложил намордника. Поне това не позволявай!

ХХL
Че Жабов и без друго не живее в Средец от много години. Както и семейството му. По скоро ну трябва да бъде допускан да стъпи в Средец!

!
Този е за изселване от Средец както и неговото семейство

Янка
Жабов пак се изложи бе човек ! Спри и се огледай какви хора има около теб .... Престани да крадеш съсипа града нищо не остана


Ще са същите, ако и ние сме същите будали.

Г. Буково
Абе, какво да кажа само че да не забравяме, вечни няма, няма и да има, ю Незаменими също


пак ще са същите,като гледам...

Росен Г Буково
Ще ги видим догодина кой, кого ни кмет нито знам кмет както и секретаря и помев няма за ича а и повечето от директорите че някой са от скоро во много се позабравена ДА не забравят че никой не и вечен и каквото си пожъне на нова се спиш.Ще видим какво е общинското наследство

Бъркате увсжаеми
Нашия кмет обича 50 на 50. И после да вземе и двете половини докато се усети партньора му.


По-трудна е тая работа и не съм компетентен.Ама като един прост бакалин си мисля, че надценката ще е поне 10 процента.Апетита обаче идвал с еденето пък и кмета добре се храни и апетит не му липсва хич, затуй може и 20 да са.


Ти бакалино направи сметката на кмета. Това ще е баш майсторлъка.

Бакалина
Как пък точно 2500 дървета са залесили, защо не 2511 например, или 2486.Тая голяма и кръгла точност намирисва отвсякъде.Все нещо ще са залесили щом през 2015-та са били 30 дка, но да не се окаже, че са пак толкова три години след туй.Не че туй е най-важното при тия мангизи от субсидии, но отвсякъде мирише на измама.

Дядо Иван
До кога бе ора?До кога,ке търпим да ни лъжат и хилят в очите?Ази не мой да връя но умолявам сите що моат и милеят за секията да идат на сесията и да кажат, че тъй не мой.Искренно Ви умолявам и Благодаря за което предварително.

Станислава Узунова
Ами хайде най-накрая се съберете повече хора и отидете на следващото заседание. Аз за съжаление няма да съм в Средец тогава, иначе нямаше да пропусна да съм там. Изключително много изнагля кмета и е време да бъде спрян! Сега на нас пак ни "предлагат" разни варианти за "измиване" на ръцете по нашия проблем с канализацията.. На коментара ми, че няма средства и че съм наясно, че общината е затънала в дългове, ми бе отговорено /не от кмета, но от доста приближен до него лице/, че ще намерят пари от някъде - или ще продадат НЕЩО или ще се договорят с евентуалния изълнител НЕЩО.. За мен подобно изказване не е сериозно, но това, че си позволяват да ми го кажат директно и без грам неудобство, говори достатъчно.. Браво, SOS-Средец, много подробно сте описали поредната далавера! Поздравления за смелостта!


Доматката се е блондинизирала. Ще злобаркам на юруш!

Пълни глупости
Един луд с калашник стига.

Пълни глупости
Повече зависи от гражданите.Не стъпвал в тази зала ама ако влезем 100 момчета с бухалки малко трудно ще решат да продават.

Пълни глупости
Повече зависи от гражданите.Не стъпвал в тази зала ама ако влезем 100 момчета с бухалки малко трудно ще решат да продават.

Манчо
Всичко зависи от А.Ангелов. Или ще бъде благодетел или гробокопач на общината.Неговите два гласа в общинския решават всичко.

Ружева
Улици и всичко останало се поддържат с пари.А пари няма и некадърника не се сеща за нищо друго освен да продава. И то не лично а общинско имущество.Тази гора струва милиони, 50 000 билки е месечния наем.Кой е този да си позволи да продава .И после ще се оправдае със съветниците.

Пенко
До последният, Не всички директори са от неговото обкръжение. Просто Жабов не се усеща какви лизачи има се подире му вървят а като си тръгне догодина няма да го познават. Да не говорим че и хора от Бургас взима на подобни постове който хал хабер няват за проблемите в Средец.Има и много пенсионери, Абе, лизачи дано скоро разбере кои са и да ти изрита. Едни улици от 1год не могат да оправят, но да лигат могат

Рада
Ще дойде видовден и за г-н Жабов! Или както казват възрастните хора"Господ бави,но не забравя".На доста хора е обещавал работа, потупвайки ги по рамото,а след това много бързо забравя за тях,щом няма изгода.ОБЩИНАТА е напълни с хора,които даже не знаят каква им е работата!За директори постави пак негови хора,а много от тях ако проследите соц.мрежи едно изречение не могат да напишат правилно!Пази боже от прости и некадърни човеци!Но те са от "нашите"и винаги щом сме на власт и те ще бъдат!Но внимателно г-н Жабов, и Вие имате дете,и Вие милеете за него!Все Ще дойде някога часът на отмъщението!


Мислите ли есоеси, че съветниците ще прочетат това? Че и да питат, че и да мислят. Мисленето не е здравословно за повечето от тях, а за някои е невъзможно.


Да бе, Жабов да се разработи та общината да получава субсидии от орехите.Как пък не и какво ще му влезе в джоба, да не е луд.

Жоро
И аз това питам и това разнищете улиците са гробище

Кошмар
Айде, до кога ще чакаме направата на улиците разбихме си колите и краката до докога кмете ще слагате некадърници и некомпетентни за началници на дирекции


Ако желаете да напишете коментар, попълнете полетатаИме
Коментар
Въведете кода


видяно по ип 9354 пъти